ฐานข้อมูลข้าวของในวัฒนธรรมการเกษตร ดำเนินการโดยพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรอันเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
เริ่มจากการรวบรวมวัตถุ สิ่งของ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในวิถีการเกษตรเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร รวมถึงของสะสมจากการทำงานภาคสนามของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรศิริ ปาณินท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ยกให้คณะมนุษยศาสตร์มาดูแลทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 รวมข้าวของทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่าหนึ่งพันชิ้น และในปี พ.ศ.2563 ได้เริ่มการถ่ายภาพวัตถุ
สิ่งของ และเครื่องใช้ทั้งหมดเพื่อเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ที่สำคัญ ยังครอบคลุมไปถึงเครื่องดนตรีไทยโบราณที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและกรรมวิธีแบบเก่า
ซึ่งเอื้อเฟื้อให้บันทึกภาพและได้รับอนุญาต ให้นำมาเผยแพร่จากมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
นับว่าเป็นการแสดงภูมิปัญญาขั้นสูงที่ปรากฏในวัฒนธรรมการเกษตรของชาติไทย