ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับฐานข้อมูลความหลายหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUBIODIVERSITY)
รวบรวมรายชื่อพันธุ์ไม้ในวัฒนธรรมไทยที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เริ่มตั้งแต่บริเวณโดยรอบอาคารวชิรญาณสังวร (อาคารมนุษยศาสตร์ 1)
จากโครงการปลูกต้นไม้โบราณตามสมัยประวัติศาสตร์และเรียกว่า “อุทยานมนุษยศาสตร์” ผู้เสาะแสวงหาและปลูกต้นไม้หายากในเวลานั้น คือ อาจารย์อรไท ผลดี แห่งภาควิชาภาษาไทย
เริ่มดำเนินการในสมัยที่อาจารย์สิงห์ทอง พรนิคม เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ด้านหลังอาคารประเสริฐศตวรรษา (อาคารมนุษยศาสตร์ 2)
อาคารกัญจนานิทัศน์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 3) และอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 4) และถือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ทรงปลูกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นไม้ประธานของอุทยานพันธ์ไม้ในวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์