ฐานข้อมูลดนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ กับ สำนักหอสมุด มก.
โดยรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและนำไปใช้งาน
(คลังข้อมูลดิจิทัล มก.) ผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีของศิลปินคนสำคัญของ มก. อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร